1. Postanowienia ogólne
   1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.techlife.pl prowadzona jest przez Mobi.pl S.C. z siedzibą w Gliwicach posiadająca NIP: 9691616598 oraz REGON 363321013, posiadającą: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Tarnogórska 241, 44-105 Gliwice.
   2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Cele, zakres oraz zasady przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu do nich oraz prawo do ich aktualizacji lub usunięcia.
   3. Definicje:
   1. CZAT – Usługa Elektroniczna, polegająca na rozmowie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą prowadzonej za pośrednictwem Internetu, przyjmującej formę naprzemiennego przesyłania wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego przez Grupę GP w ramach Sklepu Internetowego;
   2. DZIEŃ ROBOCZY – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   3. FROMULARZ – składa się na niego wyodrębniona w Koszyku zakładka Adres, Wysyłka i Płatność, w której Klient uzupełnia swoje dane oraz wybiera sposób dostawy i płatności podczas składania Zamówienia;
   4. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym  umożliwiający utworzenie Konta;
   5. Mobi.pl - przez Mobi.pl S.C. z siedzibą w Gliwicach posiadająca NIP: 9691616598 oraz REGON 363321013, posiadającą: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Tarnogórska 241, 44-105 Gliwice;
   6. KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   7. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 
   8. KONSUMENT – Klient/Usługobiorca będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
   9. KONTO KLIENTA - Usługa Elektroniczna, oznaczoną indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
   10. KOSZYK – Usługa Elektroniczna, wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Sklepu Internetowego, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę, umożliwia złożenie zamówienia.
   11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) biuletynu do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.
   12. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
   13. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, wystawiona przez Sprzedawcę na sprzedaż, mogąca stanowić przedmiot Umowy.
   14. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
   15. QUASIKONSUMENT - oznacza to osobę fizyczną zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
   16. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
   17. SKLEP INTERNTOWY -  Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.techlife.pl.
   18. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - Mobi.pl S.C. z siedzibą w Gliwicach posiadająca NIP: 9691616598 oraz REGON 363321013, posiadającą: adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul. Tarnogórska 241, 44-105 Gliwice.
   19. UMOWA - oznacza to zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta własności określonego produktu lub produktów.
   20. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   21. USŁUGOBIORCA  - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
   22. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
    1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Mobi.pl Usług Elektronicznych oraz zawierania i wykonywania przez strony Umów.
    2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient/Usługobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

 

   1. Usługi Elektroniczne

2.1 Mobi.pl w ramach Sklepu Internetowego świadczy następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Koszyk, Czat i Newsletter, wszystkie z nich świadczone są nieodpłatnie.

2.2 Warunkiem korzystania przez Klienta/Usługobiorcę z Usług Elektronicznych jest spełnianie przez sprzęt Usługobiorcy/Klienta następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Mobi.pl: - posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej

2.3 Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Koszyk zawierana jest każdorazowo z chwilą dodania do Koszyka pierwszego Produktu i kończy się z chwilą zawarcia Umowy lub zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z tej Usługi Elektronicznej przed zawarciem Umowy.

2.4 Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Czat zawierana jest każdorazowo z chwilą wpisania przez Usługobiorcę wiadomości tekstowej do narzędzia informatycznego udostępnionego przez Mobi.pl w ramach Sklepu Internetowego i kończy się z chwilą zakończenia rozmowy.

   1. Zamówienia – zawieranie oraz wykonywanie umowy
    1. Zamówienia poprzez Sklep Internetowy można składać 24 h na dobę.
    2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.
    3.  Klienci dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
    4. W celu zawarcia umowy Klient powinien:
   1. wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i dodać go do Koszyka;
   2. zalogować się, założyć Konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji;
   3. wypełnić Formularz (podać dane adresowe, wybrać sposób dostawy i płatności);
   4. Złożyć Zamówienie.
    1. Realizacja zamówienia nastąpi po jego przetworzeniu przez Sprzedającego, oraz po dokonaniu należnej wpłaty za Produkt (konieczność wcześniejszej wpłaty nie dotyczy opcji płatności  "za pobraniem"). Zamówienia  z opcją płatności „za pobraniem” będą dodatkowo weryfikowane telefonicznie oraz mailowo co do poprawności podanych danych oraz adresu dostawy.
    2. Klient wybierający jako formę płatności przelew, powinien jego dokonać w terminie do 3 dni roboczych.
    3.  Sprzedający w terminie 2 dni roboczych potwierdzi pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia, dostępność zamówionego Produktu, adresu pod który Produkt ma być dostarczony oraz numer rachunku bankowego na który będzie dokonana przez Klienta płatność.
    4. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówień budzących wątpliwość, np. brak adresu e-mail, błędny numer telefonu lub adres e-mail, błędny adres dostawy.
    5. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia lub jego części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.
    6. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest od poniedziałku do piątku na terenie całej Polski za pośrednictwem: firmy kurierskiej DHL, DPD oraz InPost paczkomaty
    7. Po wcześniejszym ustaleniu możliwy jest także odbiór osobisty w biurze obsługi klienta w  Gliwicach , ul. Tarnogórska 241 44-105 Gliwice
    8. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie towaru w przypadku błędnego lub niepełnego podania adresu przez Klienta.
    9. Wysyłka zamówionych Produktów następuję w ciągu 1-3 dni roboczych (w zależności od dostępności Produktu) od dnia zaksięgowania płatności, lub od dnia przyjęcia zamówienia w przypadku produktów płatnych „za pobraniem”. Przewidywana dostawa zamówionych Produktów przez kuriera wynosi 1 dzień roboczy. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w ciągu 1 – 3 dni roboczych po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny odbioru. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.
    10. Sposoby dostawy Produktów przez Sprzedawcę, w tym terminy i koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone w Koszyku. W przypadku gdy dostawy Produktów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, Sprzedawca od chwili wydania Produktu takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.

 

    1. W przypadku uszkodzenia paczki lub naruszenia opakowań należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.
    2. Płatności za dokonane zakupy można dokonywać:
    • przy odbiorze przesyłki (pobranie lub odbiór osobisty);
    • za pomocą systemu przelewy 24;
    • przelewem na rachunek bankowy Mobi.pl;
    • za pomocą Credit Agricole Raty.

 

   1. Odstąpienie od umowy

 

    1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
    2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego. Wzór formularza dołączony jest do niniejszego regulaminu jako Załącznik nr 1. Konsument może wysłać oświadczenia o równoważnej treści do wskazanej na powyższych formularzach.
    1. Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwe jest w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego, za pośrednictwem poczty internetowej – na email : sklep@mobi.pl;
    2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub  inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
    3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres :

 

Mobi.pl S.C. 

Tarnogórska 241, 44-105 Gliwice

    1.  Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
    2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
    3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
    4. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze  produkt od Konsumenta  może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    6. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
     1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     7. - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
     8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

   1. Gwarancja
    1. Na urządzenia  (za wyjątkiem akcesoriów) dostępne w Sklepie Internetowym  udzielana jest gwarancja Sprzedawcy.
    2. Naprawy gwarancyjne realizowane są na warunkach i w okresach zapisanych w dokumencie gwarancyjnym dołączanym do każdego ze sprzedanych Produktów objętych gwarancją.  

 

   1. Niezgodność towaru z umową
    1. Mobi.pl ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli Produkt nie jest zgodny z umową.
    2. Niniejszym wyłącza się określoną powyżej odpowiedzialność Mobi.pl wobec Klienta będącego Quasikonsumentem oraz Klienta  nie będącego Konsumentem.

 

   1. Reklamacja
    1. Jeżeli Produkt nie jest zgodny z Umową, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu Produktu.
    2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać jej opis oraz dokument stwierdzający nabycie przedmiotowego Produktu (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.).  Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
    3. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację ww. terminie, uważa się, iż  uznał on reklamację.
    4. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca doręcza Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
    5. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, Sprzedawca na swój koszt naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub – jeżeli wymiana nie będzie możliwa – zwróci kwotę stanowiąca równowartość zapłaconej przez Konsumenta za reklamowany Produkt wraz z kosztami związanymi z odesłaniem ceny reklamowanego Produktu. Wymiana lub zwrot nastąpi do 14 dni od daty uznania reklamacji.
    1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Quasikonsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne Rzeczpospolitej Polski z zastrzeżeniem przypadków opisanych w poniższych ust. 7.7 – 7.9.
    2.  Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Konsumenta lub Quasikonsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

a) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, Konsument znajdzie na stronie: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

b) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pełni pracownik ww. inspektoratu, który zachowuje zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedawcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i jego procedur znajdują się na stronie: www.uokik.gov.pl, zakładce „Konsumenci” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

    1. Ponadto Konsument lub Quasikonsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów - są oni zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta, udzielają oni wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
    2. Konsument lub Quasikonsument może również poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

   1. Postanowienie końcowe

8.1 .Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://techlife.pl/content/6-polityka-prywatnosci.

8.2 Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u producenta.

    1. Mobi.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
    2. Mobi.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
    3. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.techlife.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep internetowy to:
   1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
   2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.techlife.pl
   3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

    1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
    2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami oraz od 1 stycznia 2021 r. z Klientami będącymi Przedsiębiorcami-Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2022.
    4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 3 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.techlife.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik do regulaminu sklepu techlife.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 /miejsce/………………, dnia /data/ ………………….

 

 

Mobi.pl S.C.

Ul. Tarnogórska 241

44-105 Gliwice

e:mail : sklep@mobi.pl

 

 

 

Ja ………………………………………………….…… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy : ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

 

Data odbioru produktów …………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta: …………………..

 

Adres konsumenta :……………………………..

 

 

 

 

 

……………………….

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest

przesyłany w wersji papierowej)

 

Do góry
Koszyk
Zamknij
Wróć
Konto
Zamknij